03 april Roltraining Secretaris/Verslaglegger

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Aristo meeting center Utrecht CS, Godebaldkwartier 357 te Utrecht

Zet in mijn agenda

Crisisteams werken vaak onder hoge tijdsdruk. De informatie waarover zij beschikken, is bijna altijd onvolledig, onderling strijdig en neemt bij een crisis enorm snel toe. Het team werkt veelal in een stressvolle situatie én in de volle aandacht van politiek en media. Dit maakt overleggen tijdens crisis anders dan reguliere overleggen.

De verslaglegger is een belangrijke partner voor de voorzitter om de structuur en de voortgang van het crisisoverleg te bewaken. Hij/zij stelt de conceptagenda voor van het crisisoverleg op, houdt de presentielijst bij en stelt tijdig vragen ter verduidelijking voor een goede verslaglegging én legt de tijdens het overleg gezamenlijk genomen besluiten vast waardoor een eenduidig beeld ontstaat en misverstanden worden voorkomen.

Doel

Inzicht en ervaring in de rol van verslaglegger opbouwen.

Doelgroep

Deze training richt zich op degenen die reeds als verslaglegger op alle crisisniveaus (lokaal, regionaal, bovenregionaal en landelijk) functioneren en hun kennis willen opfrissen en degenen die deze rol in de crisisorganisatie ambiëren.

Programma

Op interactieve wijze aan de slag gaan in oefensituaties en simulaties als Verslaglegger in een crisisteam. Vaardigheden zoals het beoefenen van verslaglegging volgens de BOB-methodiek  worden verder ‘ingetraind’ volgens het principe van ‘ervarend leren’. Dat betekent dat de nadruk ligt op ‘doen’ en op het daarop reflecteren – uiteraard in een veilige omgeving.

Voorkennis

Voorwaarde voor deelname is dat voorafgaande aan de training de basiscursus crisisbeheersing en de e-learningmodules BOB en verslaglegger zijn gevolgd.

Registratieformulier roltraining Verslaglegger

Hierbij wil ik mij aanmelden voor de roltraining Verslaglegger(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor een training te verwerken.

Akkoordverklaring(verplicht)