Rol DCC-IenW bij aanhoudende droogte

Nederland zucht onder en geniet van de zeer droge en zonnige zomer tot nu toe. Waterbedrijven roepen op zuinig met water om te gaan. Bermbranden en bosbranden liggen op de loer, dijken worden nat gehouden, agrariërs zijn niet blij, wijnboeren daarentegen wel, dieren gaan in de 'spaarstand'. Een lage wateraanvoer en een aanhoudende hitte met weinig tot geen neerslag. Dit zorgt ervoor dat momenteel sprake is van een feitelijk watertekort in Nederland. De droogteperiode wordt ook wel vergeleken met het recordjaar van 1976. Het DCC-IenW is sinds vorige week opgeschaald als crisisorganisatie. 

Voorbereidingsgroep DCC-IenW

Eén keer per week komt de Voorbereidingsgroep (VG) bijeen om nieuwe informatie bij de diverse crisispartners binnen IenW te verkrijgen, informatie te delen en acties uit te zetten. Daarnaast faciliteert het DCC-IenW de vergaderingen van het Managementteam Watertekorten (MTW), waarin ook de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) deelneemt.

Het hoofd van het DCC-IenW kan een Voorbereidingsgroep (VG) bijeenroepen wanneer een grote of meer complexe crisis een gecoördineerde aanpak nodig heeft. De VG heeft een flexibele samenstelling en bestaat dit keer uit crisiscoördinatoren van DCO, KNMI, HBJZ, DGWB, DGMI, DGLM-MZ, DGMo en RWS-scheepvaart. Ook de LCW neemt deel aan de VG. Het doel van dit overleg is onder meer de crisisbesluitvorming van de Coördinatiegroep (CG) voor te bereiden met scenario’s en een handelingsperspectief, het adviseren van de politieke en ambtelijke top, het signaleren van knelpunten en het opstellen van een communicatiestrategie.

Managementteam Watertekorten

Het Managementteam Watertekorten (MTW) is een bijzondere Coördinatiegroep (CG) voor waterverdeling en droogte. De voorzitter is de Michèle Blom (dgRWS) in haar rol als portefeuillehouder crisisbeheersing voor alle beleidsterreinen van het ministerie van IenW. Standaardleden zijn RWS, de LCW, de UvW, het IPO, KNMI, DCC-IenW, DCO en Communicatie BS-RWS. Dit keer uitgebreid met HBJZ, DGWB, DGLM, VEWIN en de ministeries van LNV en EZK vanwege de effecten op landbouw, natuur en industrie. Het MTW wordt gefaciliteerd door het DCC-IenW.

Effecten, maatregelen en samenwerking

In heel Nederland is het neerslagtekort de afgelopen week verder toegenomen. Dit heeft grote effecten op de landbouw en natuur. En ook op de lange termijn wordt weinig neerslag verwacht en blijft het relatief warm. Binnen de watersector in Nederland worden diverse maatregelen getroffen om de droogte het hoofd te bieden.

Op het gebied van waterkwaliteit wordt in toenemende mate melding gedaan van blauwalg, botulisme en vissterfte. Dit komt door de hoge watertemperatuur van zowel de Maas als de Rijn. RWS adviseert recreanten om de website www.zwemwater.nl te raadplegen.

Als gevolg van de lagere waterstanden moeten schepen minder diep geladen te worden waardoor zij minder vracht kunnen vervoer. Dit brengt ook economische schade met zich mee. Om waterafvoer en verzilting te beperken is bij verschillende sluizen in heel Nederland een aangepast schutregime ingesteld. Hierdoor moeten schepen ook rekening houden met langere wachttijden.

Het DCC-IenW blijft de media en nieuwe ontwikkelingen nauwlettend volgen. Het LCW blijft actief de droogtesituatie monitoren en treft waar nodig maatregelen. Rijkswaterstaat en de Waterschappen zetten zich in om het beschikbare water dat we hebben zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Kort gezegd: een samenwerking om trots op te zijn.

De kraan blijft aan

Zoals Michèle Blom, dgRWS, vorige week tijdens haar persbriefing zei: ‘De kraan blijft aan. Maar ik hoop dat u ‘m af en toe ook uit zet.’ Oftewel, de natuurlijke waterreservoirs zijn goed gevuld, maar het is wel goed om te letten op watergebruik en dit waar mogelijk te minderen. Burgers moeten niet anders dan gebruikelijk bewust (blijven) omgaan met ons kostbare drinkwater.