Basiscursus waterbeweging en waterveiligheid

Over droge voeten, voldoende en schoon water

Hoe gaan we in Nederland om met hoog water, waterstromingen en verontreinigingen? Wat is de rol van met name het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)?
Door Rijkswaterstaat wordt op 11 en 18 mei de tweedaagse basiscursus “Waterbeweging en waterveiligheid” aangeboden aan belangstellenden binnen Rijkswaterstaat en IenW en partners van het WMCN. De cursus bestaat uit een aantal modules die de systeemwerking van een aantal onderdelen van het Nederlandse hoofdwatersysteem beschrijven. Ook wordt aandacht gegeven aan de real-time verwachtingen en aan de opschalingsprocedures binnen het WMCN. De deelnemer heeft na afloop een grondiger kennis en groter begrip van waterbeweging en –veiligheid: kennis en begrip die van belang is voor de uitoefening van de crisisrol. De cursus vindt digitaal plaats.

Inhoud

Waterbeweging

 • Basis waterbeheer kanalen
 • Basis hydrologie rivieren (hoog en laag water)
 • Basis getijhydrologie + storm opzet (kust).
 • Basis golven, waterstanden IJsselmeer (peilbeheer, waarschuwingen dijken)

Waterveiligheid

 • Milieu incidenten
 • Maatregelen bij watertekort
 • Dijkontwerp en faalmechanismen (verschil in faalmechanismen rivieren, meren en kust).
 • Samenwerking WTEc te behoeve van waterveiligheid
 • Waterveiligheid en opschaling bij Hoogwater

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat en I&W en partners van het WMCN  die in geval van crisis behoefte hebben aan basiskennis over hydrologie en waterveiligheid in Nederland om adequaat om te kunnen gaan met adviezen en duiding van het WMCN.

Deze cursus is bedoeld voor onderstaande medewerkers van Rijkswaterstaat en I&W.

 1. Medewerkers die tijdens crisis (in de zogeheten warme fase) betrokken (kunnen) zijn in de bestrijding of beheersing van de crisis rond ‘te veel’, ’te weinig’ of ‘te vies’ water.
 • Leden van Crisis Teams; en dan met name in de rollen voorzitter, adviseur crisisbeheersing, informatie coördinator, inhoudelijk adviseur en liaison
 • Communicatieadviseurs die tijdens crisis actief betrokken zijn (crisiscommunicatie)
 • Leden van de Crisisadviesgroepen (CAG’s) en Landelijke Coördinatiecommissies (LC’s) van het watermanagement Centrum Nederland (WMCN); gericht op kennisverbreding buiten de CAG of LC waarvoor zij actief zijn.
 • Officier van Dienst – nat
 • Crisismanagers
 1. Medewerkers die in de voorbereiding op crisis (in de zogeheten koude fase) betrokken zijn bij activiteiten als planvorming en oefeningen om goed voorbereid te zijn (preparatie) op de bestrijding of beheersing van de crisis rond ‘te veel’, ’te weinig’ of ‘te vies’ water. Daarnaast is de cursus interessant voor partners van het WMCN zoals mensen van waterschappen en provincies die deelnemen aan regionale droogte overleggen en mensen van Defensie die op deze wijze kennis kunnen nemen van basiskennis faalmechanismen, waterkeringen en een algemeen beeld van de hydrologie van het Nederlandse hoofdwatersyteem.
 • Crisiscoördinatoren
 • Lijnmanagers – nat; opdat zij begrip hebben van de problematiek rond watercrises en van daaruit de inzet van hun medewerkers goed kunnen ondersteunen.
 • Beleidsmedewerkers – nat
 • Deelnemers regionale droogte overleggen
 • Defensie personeel (OTO c Genie, 105 Gn Waterbouw compagnie, cursisten KMA (NLDA)

Wanneer

De cursus vindt digitaal plaats. Om de spanningsboog wat te verlichten is ervoor gekozen om de cursus in twee dagdelen aan te bieden. Voorafgaand aan de cursus is er een korte inleiding. Gedurende de cursus is er een interactief Mirobord voor u beschikbaar waar u zelf al vast wat kunt voorbereiden voor de cursus en waar opdrachten en filmpjes op komen te staan. Zo kunt u ook tussen de cursusdagen door, op momenten dat het u uit komt, bezig zijn met de opdrachten. Het Mirobord blijft na de cursus ook beschikbaar zodat u altijd nog filmpjes terug kunt kijken.

Datum
10 mei: 13.00 – 14.00 uur                          Inleiding
11 mei: 9.00 – 12.30 uur                             Cursusdeel 1
18 mei: 9.00 – 12.30 uur                             Cursusdeel 2

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze cursus te sturen naar marlea.wagelmans@rws.nl.