Basiscursus waterbeweging en waterveiligheid

Nederland is een waterland bij uitstek; grenzend aan de Noord- en Waddenzee, doorkruist door rivieren en ruimschoots water bevattend onder de grond is Nederland hierdoor wereldwijd bekend. Niet alleen door de aanwezigheid van water, maar ook door de kennis die in de loop der eeuwen opgebouwd is om de aanwezigheid van water zorgvuldig te beheren. Nieuwe uitdagingen staan voor de deur vanwege een stijgende zeespiegel, een grilliger klimaat en de gevolgen die deze oorzaken kunnen hebben in Nederland. Hoe gaan we in Nederland om met deze uitdagingen, maar ook met de reeds bestaande uitdagingen zoals hoogwater, verontreiniging(en), waterstromingen etc.? En wat is de rol van met name het Watermanagementcentrum?

Doel

De deelnemer heeft na afloop een grondiger kennis en groter begrip van waterbeweging en –veiligheid; kennis en begrip die van belang is voor de uitoefening van de crisisrol. Bovendien kan de deelnemer na de Basiscursus:

  • uitleggen hoe een hoge waterstand kan ontstaan;
  • aangeven hoe lang van te voren een gevaarlijke situatie te voorzien is;
  • uitleggen wanneer er sprake is of kan zijn van een bedreigende situatie voor de 'maatschappij';
  • uitleggen welke organisaties en personen actief worden en wanneer opschalen plaats vindt ter bestrijding of beheersing van 'te veel', 'te weinig' of 'te vies' water.

Doelgroep

Deze Basiscursus richt zich op leden van het Regionale Crisisteam (RCT), leden van het Corporate Crisisteam (CCT), leden van het Departementale Crisisteam (DCT), adviseurs crisiscommunicatie, crisismanagers, crisiscoördinatoren, communicatiemedewerkers, lijnmanagers en beleidsmedewerkers die werkzaam zijn in het ‘natte’ domein.

Onze trainingen zijn bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de (semi)overheid en haar crisispartners.

Locatie

De deelnemers gaan voor deze Basiscursus naar het Watermanagementcentrum in Lelystad.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze de Basiscursus crisisbeheersing hebben gevolgd.