Deze module helpt u het inzicht te vergroten in de psychologische factoren, die zowel op individueel als op teamniveau een rol spelen in het effectief en veerkrachtig functioneren tijdens crisissituaties. De module biedt concrete "tools" waarmee deelnemers na de module hun persoonlijke effectiviteit en veerkracht zelf verder kunnen ontwikkelen.

Doel

Leerdoelen voor deze module zijn:

 1. Kennis van psychologische mechanismen die tijdens crises een rol kunnen spelen om daarmee vervolgens het persoonlijk functioneren (veerkracht) én het functioneren als crisisteam te vergroten;
 2. Verhoogde alertheid/herkenning bij het optreden van deze mechanismen;
 3. Praktische tips om goed om te gaan met behouden en vergroten van veerkracht;
 4. Realistischere verwachtingen van ‘hoe het gaat’ bij crises.

Programma

De module kent een toepassingsgerichte, verdiepende opzet. De nadruk ligt op het aanreiken van inzichten en handvatten met betrekking tot de psychologische mechanismen die een rol kunnen spelen tijdens crises. Tijdens de module worden crisiscases gebruikt om de onderwerpen aan de praktijk van de deelnemers te koppelen.

Op hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

 1. Voorafgaand aan de module wordt u gevraagd online een persoonlijkheidsvragenlijst (Occupational Personality Questionnaire) in te vullen die tijdens de module aan u persoonlijk zal worden teruggekoppeld;
 2. Inleiding, kennismaking, peilen van verwachtingen (gekoppeld aan eigen ervaring en leerwensen);
 3. Toelichting op relevantie van psychologie van de crisisbeheersing en veerkracht in het licht van de flexibele crisisorganisatie;
 4. Het ontwikkelen en in stand houden van veerkracht tijdens crises en factoren die veerkracht bedreigen;
 5. Terugblik, persoonlijke evaluatie en evaluatie op de module, afsluiting.

Aan de hand van praktische cases zelf aan het werk met tips & tricks rondom twee hoofdthema’s;

 • Optimale inzet van het brein tijdens crises;
 • Met zelfvertrouwen “overeind blijven” tijdens crises, als team en als individu.

Doelgroep

Onze trainingen zijn bedoeld voor ambtenaren die werkzaam zijn bij de (semi)overheid en haar crisispartners.

Wat levert de training u op?

 • Meer inzicht in persoonlijk handelen en dat van anderen;
 • Efficiënter kunnen inzetten van gedrag;
 • Zinvolle interventies tijdens crises;
 • Meer rendement uit video-evaluatie, oefeningen, dagelijks werk et cetera.

Voorkennis

Deelname aan de Basiscursus crisisbeheersing wordt geadviseerd.