Cursus waterbeweging en waterveiligheid

Hoe gaan we in Nederland om met hoog water, waterstromingen en verontreinigingen? Wat is de rol van met name het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)?

Door Rijkswaterstaat wordt via DCC-IenW op 18 juni 2019 de eendaagse cursus “Waterbeweging en waterveiligheid” aangeboden aan belangstellenden binnen Rijkswaterstaat en IenW. De cursus bestaat uit een aantal modules die de systeemwerking van een aantal onderdelen van het Nederlandse hoofdwatersysteem beschrijven. Ook wordt aandacht gegeven aan de real-time verwachtingen en aan de opschalingsprocedures binnen het WMCN. De deelnemer heeft na afloop een grondiger kennis en groter begrip van waterbeweging en –veiligheid: kennis en begrip die van belang is voor de uitoefening van de crisisrol. De cursus vindt plaats bij het WMCN te Lelystad, van 9.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens de lunch kunt u deelnemen aan een rondleiding in het WMCN.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van Rijkswaterstaat en IenW en partners van het WMCN  die in geval van crisis behoefte hebben aan basiskennis over hydrologie en waterveiligheid in Nederland om adequaat om te kunnen gaan met adviezen en duiding van het WMCN.

Deze cursus is bedoeld voor onderstaande medewerkers van Rijkswaterstaat en IenW.

 • In eerste instantie voor medewerkers die tijdens crisis (in de zogeheten warme fase) betrokken (kunnen) zijn in de bestrijding of beheersing van de crisis rond ‘te veel’, ’te weinig’ of ‘te vies’ water.
 • Leden van het Regionale Crisis Team  (RCT); en dan met name in de rollen voorzitter, adviseur crisisbeheersing, informatie coördinator, inhoudelijk adviseur en liaison
 • Leden van het Corporate Crisis Team (CCT); in de rollen voorzitter, adviseur crisisbeheersing, informatie coördinator, inhoudelijk adviseur en liaison
 • Leden van het Departementale Crisis Team (DCT); met name vertegenwoordigers vanuit de beleids-DG’s
 • Communicatieadviseurs die tijdens crisis actief betrokken zijn (crisiscommunicatie)
 • Leden van de Crisisadviesgroepen (CAG’s) en Landelijke Coördinatiecommissies (LC’s) van het watermanagement Centrum Nederland (WMCN); gericht op kennisverbreding buiten de CAG of LC waarvoor zij actief zijn.
 • (Eventueel:) Officier van Dienst – nat
 • Crisismanagers
 • In tweede instantie voor medewerkers die in de voorbereiding op crisis (in de zogeheten koude fase) betrokken zijn bij activiteiten als planvorming en oefeningen om goed voorbereid te zijn (preparatie) op de bestrijding of beheersing van de crisis rond ‘te veel’, ’te weinig’ of ‘te vies’ water. Daarnaast is de cursus interessant voor partners van het WMCN zoals mensen van waterschappen en provincies die deelnemen aan regionale droogte overleggen en mensen van Defensie die op deze wijze kennis kunnen nemen van basiskennis faalmechanismen, waterkeringen en een algemeen beeld van de hydrologie van het Nederlandse hoofdwatersyteem.
 • Crisiscoördinatoren
 • Lijnmanagers – nat; opdat zij begrip hebben van de problematiek rond watercrises en van daaruit de inzet van hun medewerkers goed kunnen ondersteunen.
 • Beleidsmedewerkers – nat
 • Deelnemers regionale droogte overleggen
 • Defensie personeel (OTO c Genie, 105 Gn Waterbouw compagnie, cursisten KMA (NLDA)

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor deze cursus door voor 11 juni 2019 een mail te sturen naar marlea.wagelmans@rws.nl. Doe het snel want vol = vol.