Nieuwjaarsstorm

Veel collega’s waren nog vrij in de eerste week van januari. Op 2 januari wensten de wel aanwezige collega’s elkaar gelukkig nieuwjaar toe. Zo ook het piketteam van het DCC-IenW. Ze hoopten op een rustige week. Maar al snel werd duidelijk dat het jaar geen rustig maar eerder een onstuimig begin zou hebben.

Zware storm op komst

In de vroege middag op dinsdag 2 januari hield het DCC-IenW een videoconference met het KNMI over de weersverwachtingen van de komende week en met name over de storm. Er was een zware storm op komst in de nacht van 2 januari tot en met 3 januari met windsnelheden van 100 km/h tot 120 km/h met lokaal veel neerslag. Het KNMI had al een code Geel uitgezet voor het hele land. Op de Noordzee was sprake van springtij en met de komende storm was het gevolg een sterk verhoogde waterstand langs de kust en delen van het IJsselmeergebied.

Het DCC-IenW besloot om zo snel mogelijk haar collega’s van het ministerie te informeren over de komende storm door een bericht op het intranet te plaatsen. Fungerend hoofd Edith Kuijper vertelt: ‘Als piketteam wisten we al dat het een zware storm werd en dat het KNMI zelfs overwoog om een code Oranje uit te geven. We vonden het belangrijk dat onze collega’s ook op de hoogte waren, zodat ze rekening konden houden met de komende storm.’

Daarnaast had crisismanager Rob Verdouw contact met ProRail, Luchtverkeersleiding Nederland, Verkeerscentrum Nederland en het Watermanagementcentrum Nederland over de maatregelen en de impact op het spoor, wegvervoer, luchtvaart en scheepvaart. 

Impact

Rijkswaterstaat heeft uiteindelijk de vijf stormvloedkeringen - de Oosterscheldekering, Maeslant- en Hartelkering, Hollandsche IJsselkering en Ramspolkering - gesloten. Deze situatie was uniek, omdat dit nog nooit eerder was voorgekomen. Ook schrapte Schiphol ruim van te voren vluchten en zette Prorail operationele incidentteams in. De storm veroorzaakte relatief weinig hinder op de wegen. Door dit diverse, steeds groter wordende, palet aan maatregelen stond het DCC-IenW voor een verse nieuwjaarsuitdaging om de informatie te bundelen en te delen met het netwerk. Gedurende de dag heeft het DCC-IenW de amtelijke top en haar netwerk via informatieberichten op de hoogte gehouden.

In de nacht van 4 januari leek de rust aan de kuststreek langzaam weder te keren, waardoor in de ochtend de stormvloedkeringen weer geopend zijn. Als gevolg van hoogwater en aanhoudende west-zuidwestenwind is de Ramspolkering nog eenmaal extra gesloten in de avond van 4 januari.

Op het moment van schrijven (5 januari, 12:30) zijn er geen bijzonderheden meer waardoor het DCC-IenW zich weer met andere activiteiten zal bezighouden. Een uitstapje naar het Cyberspectrum ligt in het verschiet. Zo blijkt maar weer dat de samenstelling van domeinen waarin het DCC-IenW opereert zéér divers is.