Zeescheepvaart en havens

Veilige (zee)scheepvaart en zeehavens zijn belangrijk. Bijvoorbeeld voor opvarenden, bewoners van kust- en havengebieden, het milieu en de economie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsmatig verantwoordelijk voor zowel de zeescheepvaart als de binnenvaart.

De rol van Rijkswaterstaat in de binnenvaart

Rijkswaterstaat is onder andere verantwoordelijk voor de scheepvaartveiligheid en -begeleiding op het hoofdvaarwegennet. Rijkswaterstaat heeft voor de verkeersbegeleiding van schepen de beschikking over 5 regionale verkeersposten en het scheepvaartverkeerscentrum. Iedere verkeerspost heeft een eigen beheersgebied. Bij grote incidenten heeft de landelijke dienst van Rijkswaterstaat - Verkeer en Watermanagement - een coördinerende rol.

Crisispartners van Rijkswaterstaat op het hoofdvaarwegennet zijn onder andere

  • de langs de vaarwegen liggende veiligheidsregio,
  • de landelijke eenheid van de (water)politie,
  • de Inspectie Leefomgeving en Transport, Scheepvaart,
  • de havenbedrijven,
  • de provincies,
  • de waterschappen,
  • de drinkwaterbedrijven,
  • het Kustwachtcentrum en
  • de bergingsmaatschappijen.

De rol van het DCC-IenW bij de zeescheepvaart

De rol van Rijkswaterstaat op de Noordzee is vooral gericht op de oliebestrijding en de scheepvaartbegeleiding in de aanloopgebieden naar de havens van Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl. Maar ook voor de scheepvaartbegeleiding op de Westerschelde richting de haven van Antwerpen en naar de Noordzee is er in het Schelde Coördinatiecentrum (SCC) samen met de Belgische autoriteiten een rol weggelegd voor Rijkswaterstaat Zee en Delta. 
Indien er sprake is van een aanvaring tussen schepen op de Noordzee waarbij sprake is van (grootschalige) olieverontreiniging is Rijkswaterstaat Zee en Delta verantwoordelijk voor oliebestrijding op de Noordzee. De Kustwacht informeert RWS-Zee en Delta bij olieverontreiniging op de Noordzee en RWS Zee en Delta draagt in samenwerking met de betrokken kustregio’s van RWS en de gemeenten voor het opruimen van de olie. Ook draagt RWS Zee en Delta zorg voor het plaatsen en onderhouden van de boeien bestemd voor het markeren van de vaarroutes of scheepswrakken op de Noordzee. De Kustwacht draagt zorg voor de verkeersbegeleiding van de schepen op de Noordzee. Daarnaast heeft de Kustwacht de lead als coördinatiecentrum bij reddingsacties in het kader van Search and Rescue (SAR).

De rol van het DCC-IenW bij ongevallen

Bij (grootschalige) ongevallen waarbij de scheepvaart betrokken is, draagt het DCC-IenW zorg voor de informatieve opschaling aan de betrokken bewindspersonen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de betrokken Directeur(en)-Generaal, de Directie Communicatie en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Tevens zal het DCC-IenW verifiëren of het Nationaal Crisiscentrum (NCC) van het miniserie van Justitie en Veiligheid op de hoogte is en zal zij het NCC indien nodig nader informeren.