Wie zijn wij

Vliegtuigongevallen, overstromingen, grootschalige waterverontreiniging, extreem weer, uitval van nutsvoorzieningen:  de moderne samenleving kan getroffen worden door allerlei rampen en andere crises. Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) - de crisisorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - vertegenwoordigt het ministerie in de (inter)nationale wereld van crisisbeheersing. Het DCC-IenW is 24 uur per dag bereikbaar en werkt voor alle beleidsterreinen van het ministerie. Zij speelt een centrale rol bij het coördineren van calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water, klimaat en milieu.

Wat doet het DCC-IenW?

Crisisbeheersing in Nederland. Wie is waarvoor verantwoordelijk en wie communiceert met wie?

Een crisis proberen we natuurlijk te voorkomen. Maar als er dan toch een is, willen we goed voorbereid zijn en de crisis zo snel mogelijk onder controle krijgen. Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kortweg DCC-IenW, speelt een centrale rol bij de bestrijding van crises en rampen. Wij zorgen ervoor dat de ambtelijke en politieke top op de hoogte is en wordt bijgepraat met de laatste informatie. Zo kunnen zij het juiste besluit nemen. Als informatiemakelaar zorgt het DCC-IenW ervoor dat de crisis vlot kan worden aangepakt. En dat gaat om een hoop onderwerpen: van verkeer over water, weg, spoor en door de lucht… tot extreem weer, buisleidingen en kernenergie.
 
Is er een crisis of dreigt die te ontstaan? Dan staat het DCC-IenW in nauw contact met alle betrokken partijen: hulpdiensten, veiligheidsregio’s, gemeenten, waterschappen, energie- en drinkwaterbedrijven, wegbeheerders, andere ministeries. Al die organisaties moeten elkaar natuurlijk niet in de weg lopen. Daarom zorgt het DCC-IenW ervoor dat partijen, lokaal en nationaal, elkaar weten te vinden en dat ze weten wie wat wanneer moet doen.

Dat doen we met:
• opleidingen, trainingen en oefeningen
• evaluaties van crises
• plannen
• en netwerkbijeenkomsten

Stel, door een storing in een transformatorhuis zit een halve provincie zonder stroom. Wat doe je dan? Wat betekent dit voor het spoor, scheepvaart en luchtvaart? Is er noodstroom? Zijn er gevolgen voor de levering van drinkwater? Wie stuurt de crisisbestrijding aan?

Het DCC-IenW is het eerste aanspreekpunt bij IenW in geval van crises en dé spil in de (inter)departementale crisisbeheersing. We informeren, adviseren, regisseren en coördineren. Als we ons werk goed hebben gedaan, weten alle betrokkenen elkaar moeiteloos te vinden, zijn zij op de hoogte van de laatste stand van zaken en is duidelijk welke stappen ze kunnen ondernemen.

Het credo van het DCC-IenW is dan ook: Crisismanagement is Netwerkmanagement. Als iedereen weet wat die moet doen en met wie die moet overleggen, kunnen we iedere crisis het hoofd bieden. Daar zet het DCC-IenW zich dagelijks samen met onze partners voor in!

Verbindende schakel bij crisisbeheersing

Vooruitdenken en vooruitplannen; het is de boodschap van de nationale rampenvoorlichtingscampagne aan burgers. Zo proberen zij de samenleving beter op crisissituaties voor te bereiden. Maar dezelfde boodschap is voor de overheid zelf nog veel belangrijker. Want in crisistijd verwacht de samenleving een topprestatie van iedere overheidsdienst die een taak heeft op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Risico's in de samenleving worden daarom, zowel op landelijk als regionaal niveau, meer gestructureerd in kaart gebracht. Op deze manier kunnen bestuurlijke en operationele kolommen zich qua organisatie beter op crisissituaties voorbereiden.

Het DCC-IenW is een verbindende schakel bij elke crisis. We weten wie wat wanneer moet doen als het zover is. We leggen de verbinding tussen de partijen die nodig zijn bij de crisisbeheersing en zorgen ervoor dat lokale en (inter)nationale organisaties elkaar weten te vinden.

20 jaar DCC-IenW: crises en evenementen

(Beeldtitel: 20 Jaar DCC-IenW. 1999 tot 2019. Bij een foto van een treinongeval staat: 2009, treinbotsing goederentreinen Barendrecht. Explosiegevaar en stremming op het spoor.)

RUSTIGE MUZIEK

(2011, Chemie-Pack Moerdijk. Stremming van wegverkeer, treinverkeer en de scheepvaart. Omleiden vliegverkeer. Gezondheidsrisico's RWS-personeel. Een foto van een rookpluim komt tussen andere beelden te staan. Beeldtekst: 2011, hack bij DigiNotar. Beschermen digitale infrastructuur.)

DE RUSTIGE MUZIEK ZWELT AAN

(Bij een foto van een ondergelopen weg staat: 2013, code rood voor stormachtige pakjesavond. Hoogste waterstand sinds 1953.)

DE RUSTIGE MUZIEK NEEMT ABRUPT AF

(Een colonne rouwauto's. Beeldtekst: 2014, vliegramp MH17. Interdepartementale informatievoorziening. 2016, aanvaring stuw Grave. Ongeluk veroorzaakt daling waterpeil en stremming scheepvaart. 2017, orkaan Irma op Sint Maarten. Inzet experts IenW ter plaatse. Focus op drinkwatervoorziening en afvalverwerking. Herstellen vliegveld en haven.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT WEER VERDER

(2018, droogte in Nederland. Extreme droogte zorgt voor maatschappelijke ontwrichting. Een foto van een droge rivierbedding tussen andere foto's. Beeldtekst: 2013, troonswisseling. De weg vrijmaken voor de nieuwe koning.)

(2014, Nuclear Security Summit. De grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland en voor het DCC-IenW.)

(Bij foto's van verschillende gebeurtenissen verschijnt: 2019, DCC-IenW. We coördineren, verbinden en informeren. En tussendoor verhuizen we. Een foto van het nieuwe, moderne kantoorgebouw in Den Haag.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: XeroxUBI in samenwerking met Kris Kras context, content en design. Foto's en video: ANP Foto, Hollandse Hoogte, ministerie Defensie, Rijksvastgoed.nl, ministerie IenW. Een productie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2019.)