Wat doen wij

We doen er alles aan om een crisis te voorkomen. Maar als het toch zover komt, dan staat het DCC-IenW in nauw contact met alle betrokken partijen: binnen de overheid, maar ook daarbuiten. Denk aan luchtvaartorganisaties, (spoor)wegbeheerders, waterschappen, drinkwaterbedrijven, de Kustwacht en havenautoriteiten en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Wat zijn de hoofdtaken van het DCC-IenW?

  • Het ontwikkelen van departementaal crisisbeheersingsbeleid;

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorbereiden op het beheersen van crises;

  • Het coördineren van de informatievoorziening en het bewaken van het (inter)departementale crisisbeheersingsproces tijdens een crisis.

Informatie delen

Makkelijk en snel informatie delen is een belangrijke voorwaarde voor goede crisisbeheersing. We bundelen en delen informatie, adviseren, organiseren en faciliteren, zodat een crisis vlot kan worden aangepakt.

Schakel met de top

Het DCC-IenW is het eerste aanspreekpunt en de spil in de departementale crisisbeheersing. Wij zorgen ervoor dat de ambtelijke en politieke top van het ministerie op de hoogte is en blijft.

Opleiden, trainen, oefenen

Het DCC-IenW heeft een leerprogramma voor Opleiden, Trainen en Oefenen ontwikkelt: gericht op het continu verbeteren van de samenwerking tussen individuen, team en organisaties. Met het leerprogramma bouwt het DCC-IenW binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verder aan een professioneel niveau van de crisisorganisatie. Het DCC-IenW biedt hiervoor een uitgebreid pakket aan van opleidingen, trainingen en oefeningen.

Wat wil het DCC-IenW bereiken?

Ons hoofddoel is dat crisisbeheersing integraal onderdeel wordt van alle werkprocessen binnen het ministerie; 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Van de departementale top tot in de haarvaten van de organisatie. Met andere onderdelen van het ministerie, netwerkpartners en ketenpartners pakken we de veiligheidsvraagstukken op vanuit één centraal maatschappelijk belang: betere risicobeheersing en een efficiënt en effectief overheidsoptreden in crisistijd.

Crisismanagement is Netwerkmanagement

Verder willen we een bredere visie op veiligheidsvraagstukken ontwikkelen. En we willen meer investeren in netwerkmanagement en in een intensief opleidings- en oefenbeleid. Ons motto ‘Crisismanagement is Netwerkmanagement’ vormt de leidraad voor de activiteiten die het DCC-IenW onderneemt.