Crisis Expert Team milieu en drinkwater

Bij complexe en grootschalige incidenten zoals ernstige milieuverontreinigingen of verstoringen van de drinkwatervoorziening, kan er behoefte zijn aan gespecialiseerde kennis, integrale advisering en/ of inzet die op lokaal of regionaal niveau niet beschikbaar is. Het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), onderdeel van het DCC-IenW, kan 24/7 worden ingeroepen via het Loket CET-md: 0886788999. Het CET-md biedt een geintegreerd expertadvies van acht deskundige (overheids)instellingen en kennisinstituten.

CET-md adviseert

Door een grote chemische brand in Moerdijk loopt vervuild bluswater in het oppervlaktewater. Wat is het gevaar voor mens, dier en milieu? Vormen de gevaarlijke stoffen in de rookwolken een gevaar voor de volksgezondheid? Kunnen gewassen van het land wel of niet worden gegeten? Een zuiveringsinstallatie van een chemische fabriek werkt niet naar behoren. Wat zijn de gevolgen voor de omgeving als gevaarlijke stoffen zich verspreiden? Met dit soort vragen kunnen overheden en andere instanties op lokaal, regionaal en Rijksniveau een beroep doen op het CET-md.

Acht instituten samen

Complexe of ingewikkelde situaties vragen in veel gevallen om gespecialiseerde kennis. Of het nu om een groot of klein incident gaat, de uitdaging zit in het bij elkaar brengen van verschillende expertises. Het CETmd kan een beroep doen op meerdere (overheids)instellingen met elk hun specifieke expertise en deskundigheid. Met een telefoontje naar het CETmd wordt de kennis van negen instituten ontsloten.

De acht kennisinstituten die advies leveren aan het CET-md zijn:

  • Defensie/CEAG Coordinatiecentrum (Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid)

  • KNMI Koninklijk (Nederlands Meteorologisch Instituut)

  • KWR (Watercycle Research Institute)

  • LIOGS (Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen)

  • Wageningen Food Safety Research

  • RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

  • RWS/WMCN Watermanagementcentrum Nederland

  • UMC Utrecht/NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Kennis en expertise

Kennis van de verschillende (overheids)organisaties en kennisinstituten, waaronder analyse-gegevens, wordt ingebracht in het CET-md. Zo kan het een afgewogen advies geven. Het CET-md kan ook adviseren over het gedrag en de effecten van chemische stoffen op mens, dier en milieu.

Geïntegreerd advies

Het CET- md bundelt en integreert kennis en adviezen. Het team brengt aan de hand van meetgegevens en analyses, van bijvoorbeeld chemische stoffen, de risico’s in kaart. Met als resultaat een geintegreerd expertadvies van de betrokken deskundige (overheids) instellingen.

24/7 bereikbaar

Het CET-md is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Door te bellen met het Loket CET-md (088 - 67 88 999) kunt u in contact komen met de procesmanager van het CET-md.