CET-md: expert- en adviesnetwerk milieu en drinkwater

Complexe incidenten als ernstige milieuverontreinigingen of verstoringen van de drinkwatervoorziening, kunnen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. In dat geval is specialistische kennis nodig. Het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) biedt 24/7 ondersteuning bij incidenten op het gebied van milieu of drinkwater. Dit expert- en adviesnetwerk bundelt de kennis van acht (overheids)instellingen en kennisinstituten. Samen bieden de instituten een deskundig advies over mogelijke risico’s en maatregelen.

CET-md adviseert

Door een grote chemische brand in Moerdijk loopt vervuild bluswater in het oppervlaktewater. Wat is het gevaar voor mens, dier en milieu? Vormen de gevaarlijke stoffen in de rookwolken een gevaar voor de volksgezondheid? Kunnen gewassen van het land wel of niet worden gegeten? Een zuiveringsinstallatie van een chemische fabriek werkt niet naar behoren. Wat zijn de gevolgen voor de omgeving als gevaarlijke stoffen zich verspreiden? Met dit soort vragen kunnen overheden en andere instanties op lokaal, regionaal en Rijksniveau een beroep doen op het CET-md.

Wanneer wordt het CET-md ingeschakeld?

De kans op grootschalige calamiteiten in Nederland is gelukkig erg klein. Chemische bedrijven, fabrieken, transport- en andere sectoren moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Maar als er een incident is of dreigt, zoals een brand of ongeluk, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan een grote chemische brand in Moerdijk waarbij het vervuild bluswater in het oppervlaktewater loopt. Wat is het gevaar voor mens, dier en milieu? Vormen de gevaarlijke stoffen in de rookwolken een gevaar voor de volksgezondheid? Kunnen we de gewassen van het land wel of niet eten?

Een ander voorbeeld: een zuiveringsinstallatie van een chemische fabriek werkt niet goed. Wat zijn de gevolgen voor de omgeving als gevaarlijke stoffen zich verspreiden? Met dit soort vragen kunnen overheden en andere instanties op lokaal, regionaal en landelijk niveau terecht bij het CET-md.

Een netwerk van acht deskundige instituten

Ingewikkelde situaties vragen in veel gevallen om specifieke kennis. Zowel bij kleine als grote incidenten, calamiteiten en crises is het een uitdaging om verschillende expertises bij elkaar te brengen. Een telefoontje naar een van de instituten van het CET-md geeft direct toegang tot een netwerk van acht specialistische organisaties en kennisinstituten. Deze instituten hebben elk hun eigen expertise.

Dit zijn de acht instellingen die advies leveren:

  • Defensie/CEAG: Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid
  • KNMI: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
  • KWR: Water Research Institute
  • LIOGS: Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen
  • RIVM/MOD: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Milieuongevallendienst
  • UMC Utrecht: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
  • WFSR: Wageningen Food Safety Research
  • WMCN/LCM: Watermanagementcentrum Nederland - Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water

Specialistische kennis gebundeld in één advies

Krijgt een van de instituten een adviesvraag? Dan gaat dit instituut aan de slag met de beantwoording hiervan, én zet het de vraag uit bij de andere, relevante kennisinstituten. Op basis van meetgegevens, modelleringen, expertbeoordelingen en analyses (bijvoorbeeld van chemische stoffen) brengt het expertteam van het CET-md de situatie in kaart. Alle kennis en adviezen van de betrokken organisaties en kennisinstituten worden samengevoegd tot één advies. Zo kunnen direct de juiste maatregelen worden genomen om ernstige gevolgen te voorkomen.

CET-md is 24/7 bereikbaar

Het CET-md is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Neem contact op via een van de aangesloten kennisinstituten (zie uw alarmkaart). Of bel naar het Loket CET-md: 088 – 7977000. Heeft u geen alarmkaart? Vraag deze aan via bureauCET@rws.nl.

Meer weten?

Het CET-md valt onder de verantwoordelijkheid van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). Wilt u meer informatie over het netwerk CET-md? Bekijk de brochure. De operationele factsheet en de alarmkaart vraagt u op bij bureauCET@rws.nl.