Drinkwater

Drinkwater is een eerste levensbehoefte van mensen. Het moet daarom schoon zijn en veilig om te drinken. Dit betekent dat er niet meer stoffen en organismen in het drinkwater voorkomen dan wettelijk is toegestaan. De drinkwaterbedrijven moeten de levering van drinkwater garanderen. Ook tijdens een crisis of in noodsituaties. Bijvoorbeeld bij een overstroming. De drinkwaterbedrijven winnen grond- en oppervlaktewater, zuiveren het water en leveren het aan de consument.

Drinkwatervoorziening

Verschillende partijen in Nederland dragen zorg voor onze drinkwatervoorziening. Denk hierbij aan de drinkwaterbedrijven (levering drinkwater), waterschappen (regionaal waterbeheer en zuivering afvalwater), gemeenten (riolering), Rijkswaterstaat (beheer van grotere wateren en signalering van vervuiling in de grote rivieren en alarmering van partners) en provincies (grondwater). De drinkwaterbedrijven winnen grond- en oppervlaktewater, zuiveren het water en leveren het aan de consument.

In al deze stappen kunnen incidenten optreden. In beginsel heeft een drinkwaterbedrijf een eigen verantwoordelijkheid om dit proces goed te laten verlopen. Dit is wettelijk vastgelegd. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op de uitvoering van deze regels en voorschriften. In extreme situaties ligt er een expliciete crisisbevoegdheid bij de minister van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat om verregaande maatregelen te treffen als de normale maatregelen niet meer volstaan.

De rol van het DCC-IenW

Nederland telt 10 drinkwaterbedrijven. Het DCC-IenW werkt veel samen met VEWIN, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, om alle drinkwaterbedrijven te bereiken tijdens de koude fase en zo te komen tot uniforme afspraken over en weer. Ten tijde van incidenten of meldingen heeft het DCC-IenW rechtstreeks contact met de drinkwaterbedrijven via de 24/7 nummers van deze bedrijven. Het DCC-IenW werkt samen met alle partijen om de informatievoorziening en de meldingen over incidenten zo goed en compleet mogelijk te laten verlopen binnen en buiten het ministerie. Ook faciliteert het DCC-IenW de departementale crisisoverlegstructuren indien er sprake is van opschaling en bereidt het de vertegenwoordiger vanuit het ministerie voor op deelname aan de nationale crisisoverlegstructuren.