Milieu

De kans op grootschalige milieu-incidenten in Nederland is gelukkig erg klein. Chemische bedrijven, fabrieken, transport- en andere sectoren moeten voldoen aan strenge veiligheids- en milieueisen. Maar als er een incident is of dreigt, zoals een brand of een ongeluk, kan de impact groot zijn. Er kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen terechtkomen in de lucht, bodem of in het water. Het DCC-IenW staat in contact met de betrokken partners om milieu-incidenten tijdig gemeld te krijgen, in samenwerking met deze partners hier duiding aan te geven en de netwerkpartners, inclusief de eigen interne lijn zo goed mogelijk hierover te informeren.

Gevaarlijke stoffen in de leefomgeving

Milieu-incidenten kunnen variëren van mogelijke lekkages met bodemverontreiniging of oppervlaktewaterverontreiniging (langzame effecten) tot explosies en branden met grote effecten in de wijde omgeving van het incident. Veelal incidenten waar BRZO (Besluit risico's zware ongevallen) bedrijven bij betrokken zijn. In Nederland vallen bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen onder het Besluit risico's zware ongevallen. 

In beginsel is de gemeente of veiligheidsregio aan zet om het betreffende incident te bestrijden. De veiligheidsregio's kunnen de Milieuongevallendienst (MOD) vragen om extra metingen te verrichten en/of het Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md) vragen hen te adviseren, als daar behoefte aan is.

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW werkt samen met diverse partijen binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en daarbuiten zoals bijvoorbeeld het Nationaal Crisiscentrum, DCMR en Drinkwaterbedrijven (in geval van gevolgen voor drinkwater) en het RIVM. Het DCC-IenW faciliteert de departementale crisisoverlegstructuren indien er sprake is van opschaling en bereidt de vertegenwoordiger vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor op deelname aan de nationale crisisoverlegstructuren.

Het kan van belang zijn om de effecten van een CET-md advies te bespreken in departementaal verband (in een Coördinatiegroep vanuit een opschalingssituatie), ter voorbereiding op interdepartementale afstemming indien er ook sprake is van nationale opschaling.

Naast de genoemde soorten milieu-incidenten hebben ook incidenten met Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO' s), smog meldingen (matige of ernstige smog) of milieu-incidenten over de grenzen van Nederland de aandacht van DCC-IenW.