Actualisatie Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

Het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen (NCP HO) heeft tot doel dat tijdens een hoogwater- en overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met de noodzakelijke specifieke kennis en expertise. Het NCP HO beoogt tevens steun te bieden aan de regionale crisisorganisaties.

Het bestaande NCP HO dateert uit In 2016. De geïntegreerde risicoanalyse in het kader van de Nationale Veiligheid Strategie 2019 (NVS 2019) heeft op basis van impact en waarschijnlijkheid de actuele dominante risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid geïdentificeerd. Het kabinet heeft in de NVS 2019 bepaald dat in ieder geval extra inzet nodig is voor een versterkte aanpak van o.a. te beschermen vitale infrastructuur. Hetgeen de aanleiding vormt voor de actualisering van het NCP in deze kabinetsperiode.

De indeling van het NCP is aangepast op de rijksbrede standaard t.a.v. NCP’s. Tevens zijn de teksten geactualiseerd en is het document aangevuld met: o.a. veiligheidsregio’s, waterschappen en aanbieders van vitale processen, overzicht van de vitale processen en bij overstroming kwetsbare functies, een indicatief overzicht van de gevolgen van uitval van essentiële vitale processen, strategische dilemma’s en aandachtspunten en sleutelbesluiten.

Afstemming rond het NCP heeft op diverse wijze plaats gevonden. Een ‘definitief’ concept heeft vanaf 26 oktober 2 weken een schriftelijke commentaarronde doorlopen bij de volgende partijen:

WMCN, min. JenV en IenW, Veiligheidsregio’s, Unie van Waterschappen, VNO-NCW, werkgroep Vitaal en Kwetsbaar IenW, Werkgroep Vitaal en diverse andere ministeries.

Na de schriftelijke commentaarronde is het NCP voorgelegd aan de coördinatiegroep SMWO (19 nov.) en de Programmaraad Crisisbeheersing Veiligheidsregio’s (24 nov.). Op basis van de behandeling in deze overleggen hebben de laatste aanpassingen plaats gevonden. Waarna het NCP behandeld is in het en het directeurenoverleg SMWO (3 dec.). Daarna zal het NCP via IOCB worden vastgesteld in DOCB om daarna doorgeleid te worden naar de Tweede Kamer.