Voorbereiding nationale cyberoefening ISIDOOR 2021

De grote nationale cyberoefening ISIDOOR vindt dit jaar plaats. Tijdens ISIDOOR worden onder andere afspraken, structuren en processen uit het Nationaal Crisisplan digitaal beoefend, waarbij publieke en private partijen - binnen met name de Rijksoverheid en de vitale infrastructuur - oefenen met een cybercrisisscenario. De accenten liggen hierbij op

  • informatie-uitwisseling ten tijde van een cybercrisis
  • het opschalen en samenwerken met de nationale crisisstructuur volgend op een cybercrisis
  • de onderlinge samenwerking tussen de vitale – en rijksoverheidsorganisaties.

De oefening zal realtime verlopen en alle reguliere informatiekanalen en contacten zullen zoveel mogelijk worden gebruikt. Op dit moment hebben 80 organisaties zich aangemeld om deel te nemen aan ISIDOOR. Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) neemt met de eigen departementale crisisorganisatie deel aan deze oefening.

Oefening in twee delen: operationeel/tactisch en bestuurlijk

Deel 1 Operationeel/tactisch
In het eerste deel van de oefening ligt de focus vooral op de operationele/tactische samenwerking en zullen ook al bepaalde (onder)delen van de nationale crisisstructuur worden geactiveerd: het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC), het Informatieteam (IT) en het Interdepartementaal afstemmingsoverleg (IAO). Op deze wijze wordt ook samenhang gecreëerd tussen het meer operationeel/tactische en bestuurlijke deel van de oefening. Verschillende organisaties doen mee vanuit onder andere de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, Schiphol, havenbedrijf Rotterdam, NS en RWS. Binnen IenW zullen op departementaal niveau een aantal crisisoverleggen plaatsvinden zoals de IenW Expertgroep Cyberincidenten en de Voorbereidingsgroep. Het operationeel/ tactisch deel van de oefening eindigt met een evaluatiebijeenkomst waarin we de eerste leerpunten ophalen.  

Deel 2 De bestuurlijke ICCb-oefening
De uitkomsten van het operationeel/tactische deel van ISIDOOR worden gebruikt als input voor het meer bestuurlijke deel van ISIDOOR in de vorm van een Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb). Het ‘opknippen’ van de oefening in twee delen heeft onder andere als voordeel dat de output van het eerste deel nog aangescherpt kan worden, zodat dit voldoende (bestuurlijke) dilemma’s oplevert voor aan de ICCb-tafel. Daarmee wordt het bestuurlijk (leer)rendement van de oefening vergroot.

Masterclasses

Het DCC-IenW is gestart met de voorbereidingen op deze oefening. De voorbereidingen richten zich op de aansluiting van de deelnemende organisaties binnen het netwerk van IenW op de departementale crisisorganisatie en de aansluiting van de departementale crisisstructuur op de nationale crisisstructuur. Vanuit de nationale projectorganisatie van deze nationale oefening zijn twee masterclasses (één voor crisisexperts en één voor de ICT-experts) verzorgd om beoogde deelnemers voor te bereiden. Voor de geïnteresseerden, ook buiten deze oefening, zijn beide masterclasses terug te kijken via de website van het NCSC.

Rol van het DCC-IenW in de voorbereiding

  • Het DCC-IenW is betrokken bij de verdere voorbereiding, onder andere ten aanzien van het scenario, maar ook voor de departementale voorbereiding, afstemming met de sectorpartijen welke mee oefenen en voorbereiding met onderhavige sectoren/diensten en ten aanzien van voorbereiding van deelnemers aan de diverse opschalingsgremia (IT, IAO, ICCb).
  • Het DCC-IenW informeert en betrekt de organisaties(onderdelen) binnen en buiten IenW bij de departementale voorbereiding.  
  • Het DCC-IenW vervult diverse rollen in de IenW departementale overleggen zoals organisator, facilitator, voorzitter, adviseur of deelnemer.
  • Het DCC-IenW levert een evaluator en daarnaast deelnemers voor in de responscel.