Evaluaties ISIDOOR III

De crisisorganisatie van IenW heeft op 1, 2 en 10 juni 2021 deelgenomen aan de derde editie van de nationale cybercrisisoefening ISIDOOR. Het was voor veel organisaties de eerste keer dat met een volledige crisisopschaling een complex scenario als deze werd beoefend. Voor de crisisorganiatie was de oefening zeer leerzaam.

Departementale evaluatie

Binnen de crisisorganisatie van IenW hebben onder andere vertegenwoordigers uit de organisatie(-onderdelen) van het ministerie evenals het netwerk mee geparticipeerd. Het DCC-IenW heeft de aansluiting van IenW op de nationale oefening voorbereid en Berenschot opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatie op dit onderdeel.

De complexiteit van het scenario heeft voor de deelnemers inzichten, bewustwording en relevante discussiepunten met zich meegebracht, evenals de nodige uitdagingen. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport geven deze weer en sluiten aan bij de verwachtingen vooraf en de ontwikkelingen die reeds in gang zijn gezet rondom het cyber dossier.

Het departementale evaluatierapport is opgeleverd en met alle betrokkenen gedeeld. Desgewenst zijn de conclusies en aanbevelingen uit het rapport op te vragen bij de dossierhouders cyber bij het DCC-IenW.

Landelijke evaluatie

Naast onze departementale evaluatie is in opdracht van het NCSC en de NCTV ook nog een landelijke evaluatie uitgevoerd. Het landelijke evaluatierapport is op 14 september beschikbaar gekomen en gedeeld met de Tweede Kamer. De eerste indruk is dat hier geen verassende conclusies of aanbevelingen in worden genoemd en dat deze goed aansluiten op de uitkomsten van de departementale evaluatie.

Het landelijke evaluatierapport en de bijbehorende aanbiedingsbrief is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/14/tk-bijlage-isidoor-2021-evaluatierapportage

Tevens is op de website van het NCSC een begeleidend nieuwsbericht geplaatst bij dit rapport. Zie daarvoor de volgende link: https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2021/september/14/evaluatierapport-isidoor-2021-cyberwereld-en-crisiswereld-moeten-nader-tot-elkaar-komen