Nieuwe Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden

Op 16 maart jl. heeft de Rijksministerraad ingestemd met de nieuwe ‘Veiligheidsstrategie Koninkrijk der Nederlanden’. Met de Veiligheidsstrategie voor het Koninkrijk der Nederlanden 2023-2029 wordt de basis gelegd onder een toekomst waarin het Koninkrijk weerbaar en voorbereid is. De veiligheidsstrategie is het resultaat van een uitgebreid interdepartementaal en Koninkrijksbreed traject. Het DCC-IenW vertegenwoordigd IenW (en haar sectoren) in de overlegstructuren.

Relevantie voor crisisbeheersing

Crisisbeheersing heeft in de Veiligheidsstrategie een prominente plek gekregen. Het Koninkrijk moet adequaat voorbereid zijn op huidige en toekomstige crises, die ingewikkeld, onvoorspelbaar, grootschalig en langdurig kunnen zijn. Dit vraagt om versterking van de crisisbeheersing met alle partners en hogere paraatheid van de samenleving. De samenleving moet kunnen vertrouwen op een adequate aanpak van een (dreigende) crisis, maar de middelen en mogelijkheden zijn eindig. Daarom vergroten we de paraatheid van publieke en private partners, maatschappelijke organisaties en burgers, onder meer door het versterken van risicocommunicatie.

Ontwikkelingen

Het DCC-IenW vertegenwoordigd – en waar nodig betrekt - het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar partners in de diverse ontwikkelingen die genoemd worden in de actielijn. Uiteraard betreft dit:

  • het Versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweerzorg en daaruit volgend de wettelijke verankering van de integrale cyclische werkwijze van voorbereiding op en de aanpak (response) van (mogelijke) crisis tot en met nafase en herstel én informatiemanagement,
  • de ontwikkelingen met betrekking tot KCR2 en
  • het opzetten van de meerjarige Landelijke agenda en doelstellingen op gebied van crisisbeheersing.

Dit alles veelal met de blik niet alleen naar Europees NL, maar ook voor Caribisch NL en de autonome landen.

Het DCC verzoekt haar crisispartners om bij relevante ontwikkelingen die raakvlak hebben aan deze actielijn (o.a. nieuwe eigenstandige visies/plannen op crisisbeheersing in de eigen sector) een vermelding daarin te maken naar de Veiligheidsstrategie.