Rollenhuis Crisisbeheersing - ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bij een (dreigende) crisis wordt vaak op een andere manier gewerkt dan onder normale omstandigheden: in plaats vanuit de staande organisatie werkt men korte of langere tijd vanuit een crisisorganisatie. Deze crisisorganisatie bestaat uit verschillende crisisteams die, elk op zijn eigen niveau en met zijn eigen opdracht, samen de crisis bestrijden.

Hoewel crisisteams naar hun aard van elkaar kunnen verschillen (afhankelijk van organisatie, niveau en opdracht), hebben zij met elkaar gemeen dat, om goed te kunnen functioneren, steeds dezelfde rollen moeten zijn ingevuld. In dit document worden (de meeste van) deze rollen uitgewerkt.

Het uitgangspunt bij de hantering van dit crisisrollenhuis is dat deze zoveel mogelijk uniform wordt geïmplementeerd en toegepast binnen het ministerie van IenW en de organisaties in de IenW-domeinen.

Rol DCC-IenW

Het DCC-IenW is verantwoordelijk voor het beheer en de actualisatie van het ’rollenhuis crisisbeheersing IenW’. De crisisrollen zullen jaarlijks worden beoordeeld op actualiteit en dit leidt ten minste eens in de vier jaar tot een herziening van de rolbeschrijvingen.