Beleidsplan DCC-IenW 2018-2022: doorontwikkeling van crisismanagement

Dit beleidsplan is opgesteld vanuit de verantwoordelijkheid van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het opstellen en onderhouden van een coherent crisisbeheersingsbeleid, teneinde het ministerie voor te bereiden op het professioneel managen (voorkomen, beheersen en afhandelen) van crises. Dit beleidsplan bevat een meerjarig en richtinggevend kader waarin de verantwoordelijkheden en prioritaire risico-aandachtsgebieden op het gebied van crisisbeheersing staan opgenomen. Daarnaast wordt in dit plan aandacht besteed aan de organisatorische doorontwikkeling van crisismanagement binnen het departement.