Beleidsplan crisisbeheersing IenW 2022 - 2026

Dit beleidsplan bevat een meerjarig en richtinggevend kader, waarin de te ondernemen acties ten aanzien van de prioritaire dreigingsthema’s op het gebied van crisisbeheersing voor het ministerie in de komende vijf jaar staan opgenomen. Daarnaast wordt in dit plan aandacht besteed aan de te nemen maatregelen ter versterking van de weerbaarheid en het organisatievermogen van de crisisorganisatie van IenW. De titel van dit beleidsplan luidt: ‘Anticiperen en versterken’. Anticiperen om als crisisorganisatie klaar te zijn voor nieuwe crisistypen en dreigingen die het ministerie te wachten staan. Versterken om de aanpak van traditionele en nieuwe crisistypen gezamenlijk met het IenW crisisnetwerk verder te optimaliseren. Met dit netwerk wordt het geheel aan interne en externe IenW-organisaties bedoeld die actief zijn tijdens crises die de IenW-beleidsterreinen raken.