Aanpak Droogtecrisis 2022: een geoliede machine

Het DCC-IenW heeft de aanpak van de droogte 2022 laten evalueren met als doel om te leren van de crisisbeheersing. In de evaluatie ligt de focus op de vraag of de genomen maatregelen tijdig en effectief waren en in hoeverre de lessen uit de crisisevaluatie van de droogteperiode van 2018 voldoende in praktijk zijn gebracht. Het evalueren van de droogtecrisis met de betrokken partners helpt hierbij om een helder beeld te krijgen van de huidige werking van de crisisstructuur voor waterverdeling en droogte. De Minister van IenW heeft het evaluatierapport op 31 mei jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.

Op basis van de evaluatie kan in algemene zin worden geconcludeerd dat de crisisstructuur als ‘een geoliede machine’ heeft gedraaid. Alle betrokken partijen hebben eendrachtig en effectief met elkaar samengewerkt. De aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van de robuustheid van de organisatie van de crisisbeheersing, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de personele capaciteit op de ontwikkelingen rondom droogte en de daarmee toenemende druk op droogte-specialisten.

De conclusies en aanbevelingen van de ​​​crisisevaluatie worden waar nodig verwerkt in de betreffende handboeken.