Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water

Bij bijzondere situaties, zoals overstromingsdreiging, watertekort of waterverontreiniging, komen de Landelijke Coördinatiecommissies in actie. Vanuit het Watermanagementcentrum coördineren de commissies de berichtgeving en zorgen voor betrouwbare en bruikbare informatie over de verwachte toestand van het water.

De crisisexperts op het gebied van overstromingsdreiging, watertekort en/of waterverontreiniging adviseren vanuit het Watermanagementcentrum Nederland de landelijke en regionale waterbeheerders over de te nemen maatregelen. Ook zorgen zij voor afstemming met betrokken partijen. Met deze informatie kunnen de betrokken partijen (denk aan regionale diensten van Rijkswaterstaat, waterschappen en veiligheidsregio’s) maatregelen treffen, zoals het sluiten van waterkeringen bij overstromingsdreiging, het opzetten van waterpeilen voor voorraadvorming bij watertekort en het bestrijden van verontreinigingen om milieueffecten te beperken.

Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water

De Landelijke Coördinatiecommissie Milieuverontreiniging Water (LCM) komt in actie bij een melding van een chemische, biologische of nucleaire waterverontreiniging. Bijvoorbeeld bij een lozing die de waterkwaliteit ernstig in gevaar kan brengen. De LCM informeert de betrokken partijen over de aard en effecten van de verontreiniging en adviseert over eventuele maatregelen die getroffen kunnen worden, bijvoorbeeld om nadelige effecten voor het milieu te beperken.