Wegvervoer

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg.

Wat voor wegen zijn er in Nederland en wie is de wegbeheerder?

De verschillende wegen in Nederland zijn rijkswegen, provinciale wegen, lokale wegen en waterschapswegen. De wegbeheerders in Nederland zijn Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten.

Wegbeheerders en wegen

Een wegbeheerder is verantwoordelijk voor de kwaliteit en het onderhoud van de wegen. Nederland kent de volgende wegbeheerders:

  • Rijkswaterstaat (RWS) voor de rijkswegen.

  • De provincies voor de provinciale wegen.

  • De gemeentes voor de lokale wegen.

  • De waterschappen voor de waterschapswegen.

Incidenten- en crisisorganisatie

Rijkswaterstaat is de beheerder van het Rijkswegennet. Dit bestaat uit de autosnelwegen (A-wegen) en een aantal hoofdwegen (N-wegen). Rijkswaterstaat onderhoudt voor incidenten en crises op (onder andere) dit wegennet een uitgebreide incidenten- en crisisorganisatie. Hiermee dragen ze bij aan de operationele doelen van RWS: ‘Beschikbare Netwerken’ en ‘Betrouwbare Partner’.

Wellicht één van de meest bekende en zichtbare onderdelen van de incidentenorganisatie zijn de Weginspecteurs en Officieren van Dienst die in hun felgele wagenpark de wegen patrouilleren. In samenspel met de verschillende Verkeerscentrales zorgen ze voor een goede doorstroming en tijdige signalering van problemen. Vanuit de verkeerscentrales worden tevens de vele weg- en spoorbruggen op afstand bedient.

De incidentenorganisatie van RWS wordt tegenwoordig als één van de hulpverleningsdiensten gezien (naast brandweer, politie, ambulance) bij incidenten op rijkswegen en –wateren. In diverse delen van het land wordt al met optische en geluidssignalen (de blauwe zwaailichten) gereden om snel eerste hulp te verlenen en de  ongevalslocaties te beveiligen. Samen met de bergers en (herstel)aannemers wordt er vervolgens gelijk begonnen met het beschikbaar krijgen van de weg om de economische en maatschappelijke schade zoveel mogelijk te beperken. Dit samenwerkingsproces staat bekend onder de noemer Incident Management.

Verkeerscentrum Nederland en Landelijke Advies- en Coördinatiecentrum Wegverkeer
Het Verkeerscentrum Nederland heeft samen met de vijf regionale verkeerscentrales de taak om de doorstroming te monitoren en te zorgen dat de weggebruikers veilig en snel gebruik kunnen maken van het netwerk. Verder levert het Verkeerscentrum Nederland informatie aan diverse serviceproviders en is het Verkeerscentrum Nederland het landelijk aanspreekpunt voor hulpdiensten in de koude en warme fase.

Binnen RWS vormen de regio’s de crisisorganisatie. De landelijke onderdelen vervullen een adviserende functie. Het Verkeerscentrum Nederland kan opschalen naar het Landelijke Advies- en Coördinatiecentrum Wegverkeer. Dat kan (regio-overstijgend) adviseren aan de RWS-crisisorganisatie en maatregelen initiëren voor herstel van de doorstroming.

Functionarissen van het Landelijke Advies- en Coördinatiecentrum Wegverkeer zijn tevens vaste deelnemer aan het Weerimpactteam, waar de impact van extreme weersituaties wordt afgewogen en desgewenst besloten tot het laten uitgeven van code Rood door het KNMI. Aanvullend kan het Landelijke Advies- en Coördinatiecentrum Wegverkeer een waarschuwing voor het verkeer of een verkeeralarm uitvaardigen (kan ook bij andere verkeer ontwrichtende situaties).

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW onderhoudt contacten met de zeven regionale onderdelen van RWS en met de landelijke onderdelen Verkeer- en Watermanagement, de Centrale Informatie Voorziening en het team Technische Advisering bij calamiteiten en crises. In afstemming met de Inspectie Leefomgeving en Transport Rail- en Wegvervoer zijn er afspraken gemaakt over de contacten en informatie-uitwisseling in de warme fase. Bij incidenten wordt in deze keten samengewerkt om de politiek-ambtelijke top en de maatschappij goed te informeren over de situatie en de getroffen maatregelen.