Aanvraag luchtruimsluiting

Op grond van artikel 5.10 van de Wet luchtvaart (Wlv) kan de Minister en/of staatssecretaris van IenW om redenen van openbare orde en veiligheid of andere dringende redenen het uitoefenen van het burgerluchtverkeer boven (gedeelten van) Nederland tijdelijk of blijvend beperken of verbieden bij ministeriële regeling.

Aanvraag

De aanvraag wordt door de aanvrager ingediend bij de Luchtvaartpolitie op Schiphol-Oost. Deze zal de aanvraag doorgeleiden naar het DCC-IenW voor verdere afdoening. Het DCC-IenW stemt af met de Luchtverkeersleiding Nederland en de Inspectie Leefomgeving en Transport-Luchtvaart over de noodzaak tot sluiting en over de in het verzoek aangegeven geografische informatie en hoogten. In bijzondere gevallen waarbij de militaire luchtverkeersleiding een rol speelt, wordt door DCC-IenW ook met Air Operations Control Station Nieuw Milligen AOCS NM afgestemd (Defensie).

Een aanvraag tot sluiting van (delen van) het Nederlandse luchtruim wordt uitsluitend in behandeling genomen indien deze aanvraag afkomstig is van:

  • de burgemeester van betrokken gemeente of;

  • het (ministerieel) driehoeksoverleg (Defensie, VenJ, IenW).

Aandachtspunten aanvraag

Vermeld de volgende informatie in de aanvraag:

  • Wie heeft de sluiting aangevraagd (Luchtvaartpolitie en/of gemeente)

  • Datum en tijdstip van de sluiting

  • Locatie, straal en hoogte van het af te sluiten luchtruim

  • Reden van de sluiting (bomruiming, bijzondere situatie o.i.d.);

  • Civiel of militair luchtruim

  • Check of andere beleidsvelden (spoor/snelwegen/vaarwegen) bij de reden van sluiting betrokken zijn (denk hierbij aan bomruimingen etc.)

  • Betreft het een bijzonder vlieggebied.

NOTAM

De wereld van de vliegerij kent vele bijzondere termen en afkortingen, waaronder de aanduiding NOTAM. De afkorting komt van de Engelse aanduiding Notice to Airmen, ofwel berichten over het luchtruim die relevant zijn voor piloten, omdat ze van invloed kunnen zijn op de uitvoering van een vlucht. Verkeersvliegers checken voordat ze een vlucht uitvoeren altijd de NOTAMs die betrekking hebben op hun route. Het kan namelijk goed zijn dat er een omweg gemaakt moet worden, of dat men boven een bepaald gebied wat hoger moet vliegen dan gebruikelijk. Een NOTAM wordt onder andere gebruikt om tijdelijke vliegrestricties aan te kondigen. Denk daarbij aan een luchtruimsluiting rondom een evenement als Sail of Prinsjesdag.

Het DCC-IenW of de Inspectie Leefomgeving en Transport-Luchtvaart maakt de beslissing per e-mail en zo nodig per telefoon bekend aan Luchtverkeersleiding Nederland en /of Nieuw Milligen met het verzoek een NOTAM  uit te geven. De kern van een NOTAM wordt gevormd door een plaats- en tijdsaanduiding, gevolgd door een omschrijving. Ook wordt in de NOTAM aangegeven tot welke hoogte de waarschuwing geldt.

Het uitgiftemoment van de NOTAM bepaalt het moment waarop sluiting of beperking ingaat. Zo mogelijk stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport-Luchtvaart (ILT) direct de regeling op die als basis dient voor de NOTAM.

De Inspectie Leefomgeving en Transport-Luchtvaart stelt de aanvrager per e-mail op de hoogte van de regeling.

Publicatie

Bij voldoende tijd tussen aanvraag en het moment waarop sluiting in werking moet treden, wordt de tekst tijdens de eerstvolgende kantooruren opgesteld. De Inspectie Leefomgeving en Transport-Luchtvaart  stuurt de conceptregeling per e-mail naar de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter ondertekening. De regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant.