Luchtvaart

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de veiligheid van de  luchtvaartsector. Binnen het ministerie zijn meerdere organisaties betrokken bij de crisisbeheersing rondom luchtvaart. De Luchtverkeersleiding Nederland zorgt er na een luchtvaartincident voor dat het luchtvaartverkeer veilig afgehandeld wordt. Daarnaast beschikt de Luchtverkeersleiding Nederland vaak via de Europese Luchtverkeersleiding Eurocontrol in een vroegtijdig stadium over informatie over het verloop van de vlucht. Bij een groot luchtvaartongeval in Nederland of in het buitenland waar veel Nederlandse passagiers bij betrokken zijn, wordt de crisisstructuur van het ministerie van IenW opgeschaald.

Effecten op andere beleidsterreinen

Een luchtvaartongeval kan direct of indirect effect hebben op het wegverkeer of spoor. De Politie en Rijkswaterstaat en/of ProRail werken samen om te zorgen voor een goede bereikbaarheid van het 'plaats incident' door hulpdiensten, en voor een goede doorstroming van het overige verkeer, zodat er geen nieuwe ongevallen plaatsvinden. Liaisons van Rijkswaterstaat of ProRail kunnen deelnemen aan regionaal crisisoverleg. Bijvoorbeeld na de ramp met de MH17 ondersteunde Rijkswaterstaat een goed verloop van de rouwstoeten door verkeersmanagement en communicatie aan weggebruikers. Ook nam Rijkswaterstaat maatregelen om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstonden op de weg omdat mensen gingen stilstaan.

De rol van het DCC-IenW

Het DCC-IenW onderhoudt via een netwerk van crisiscoordinatoren contact met de organisaties die betrokken zijn bij de crisisbeheersing rondom luchtvaart. Daarnaast wordt ook – in toenemende mate – samengewerkt met organisaties die geen onderdeel uitmaken van het departement, zoals KLM, de luchthaven Schiphol en de Veiligheidsregio's (Kennemerland). Op deze manier kan het DCC-IenW in geval van incidenten, ongevallen en rampen zorgen voor een goede en complete informatievoorziening.

Het DCC-IenW zorgt ervoor dat de informatie vanuit de verschillende betrokken organisaties (Inspectie Leefomgeving en Transport, Luchtverkeersleiding Nederland, de mobiliteitsnetwerken en het beleidsdepartement) gecoördineerd worden, en informeert de politieke en ambtelijke top en een netwerk van crisiscoordinatoren. Vanuit het DCC-IenW wordt de afvaardiging en inbreng in het nationale crisisoverleg voorbereid.

Betrokken instanties bij onderzoek naar ongevallen

Gebeurt er een ongeluk met een vliegtuig? Dan analyseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid de mogelijke oorzaken. Dat gebeurt in samenwerking met onder andere de Inspectie Leefomgeving en Transport en de betrokken luchtvaartmaatschappij. De onderzoeksraad geeft op basis van de resultaten van het onderzoek adviezen over verbetering van de veiligheid.