Landelijk Crisisplan Straling: landelijke coördinatie bij stralingsongevallen

De ministerraad heeft op 30 april jl. ingestemd met de aanbieding van het Landelijk Crisisplan Straling (LCP-S) aan de Tweede Kamer. Hiermee is het LCP-Straling in werking getreden. Het LCP-Straling vervangt het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) (2016), het Responsplan NCS (2017) en het Crisiscommunicatieplan Stralingsincidenten NCS (2017). Zoals aangegeven in het kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio’s vraagt effectieve crisisbeheersing in een netwerk van partners om gedegen gezamenlijke voorbereiding. In dit kader werken Rijk, Veiligheidsregio’s en crisispartners, waaronder aanbieders van vitale processen, voortaan gezamenlijk aan de voorbereiding op (nieuwe) landelijke risico’s via landelijke crisisplannen. Dit creëert gedeeld eigenaarschap van de gemaakte afspraken en medeverantwoordelijkheid voor de implementatie. De realisatie van het LCP-Straling sluit hier goed op aan.

Het plan is opgesteld onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als verantwoordelijk departement voor stralingsongevallen, in samenspraak met de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en alle betrokken departementen, veiligheidsregio’s, kennisinstituten en de private sector (Nucleair Nederland).

Doel

Het doel van het LCP-Straling is om op hoofdlijnen snel inzicht en overzicht te creëren in de bestaande afspraken op nationaal en regionaal niveau over de beheersing van stralingsongevallen. Het plan beschrijft de crisisaanpak en de samenwerking en aansluiting met betrokken publieke en private partners, de kennis en adviesstructuur en de internationale organisaties. Het plan is daarmee een uitwerking van de generieke aanpak van crises door het Rijk zoals beschreven in het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (NHC).

Het LCP-Straling is een kaderstellend en overkoepelend plan voor de individuele, meer operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken van de betrokken actoren en organisaties. Het LCP-Straling vervangt de bestaande plannen van individuele organisaties of afspraken tussen organisaties niet. Deze plannen en draaiboeken moeten waar relevant wel in overeenstemming zijn met het LCP-Straling.

Kwaliteitsborging, beheer en actualisatie

Het DCC-IenW is beheerder van het plan en draagt onder meer zorg voor:

• een vierjaarlijkse check en zo nodig actualisatie van het LCP-Straling;
• de informatievoorziening naar relevante organisaties en instanties over de samenhang en documentenstructuur voor onderliggende plannen (deelplannen, draaiboeken, lokale uitwerkingen) en het bewaken van de aansluiting van de onderliggende plannen op het LCP-Straling;
• de coördinatie van opleiding, training en oefening van het gehele systeem (inclusief de generieke structuur voor regionale en nationale crisisbesluitvorming) van het LCP-Straling en
• de evaluatie van de crisisrespons bij stralingsongevallen bij A-objecten.