Over ons

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Zij werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. En heeft een belangrijke maatschappelijke taak op het gebied van crisisbeheersing.

Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW)  vertegenwoordigt het ministerie in de (inter)nationale wereld van crisisbeheersing. Zij speelt een centrale rol bij het coördineren van calamiteiten, crises en rampen op het gebied van infrastructuur, water, klimaat en milieu. Het DCC-IenW is een verbindende schakel bij elke crisis. We weten wie wat wanneer moet doen als het zover is. We leggen de verbinding tussen de partijen die nodig zijn bij de crisisbeheersing en zorgen ervoor dat lokale en (inter)nationale organisaties elkaar weten te vinden.

Wat zijn de hoofdtaken van het DCC-IenW?

  • Het ontwikkelen van departementaal crisisbeheersingsbeleid;

  • Het investeren in netwerkmanagement;

  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorbereiden op het beheersen van crises;

  • Het coördineren van de informatievoorziening en het bewaken van het (inter)departementale crisisbeheersingsproces tijdens een crisis.

Wat wil het DCC-IenW bereiken?

Ons hoofddoel is dat crisisbeheersing een integraal onderdeel wordt van alle werkprocessen binnen het ministerie; 24 uur per dag en 365 dagen per jaar. Van de departementale top tot in de haarvaten van de organisatie. Met andere onderdelen van het ministerie, netwerkpartners en ketenpartners pakken we de veiligheidsvraagstukken op vanuit één centraal maatschappelijk belang: betere risicobeheersing en een efficiënt en effectief overheidsoptreden in crisistijd.

(Beeldtitel: 20 Jaar DCC-IenW. 1999 tot 2019. Bij een foto van een treinongeval staat: 2009, treinbotsing goederentreinen Barendrecht. Explosiegevaar en stremming op het spoor.)

RUSTIGE MUZIEK

(2011, Chemie-Pack Moerdijk. Stremming van wegverkeer, treinverkeer en de scheepvaart. Omleiden vliegverkeer. Gezondheidsrisico's RWS-personeel. Een foto van een rookpluim komt tussen andere beelden te staan. Beeldtekst: 2011, hack bij DigiNotar. Beschermen digitale infrastructuur.)

DE RUSTIGE MUZIEK ZWELT AAN

(Bij een foto van een ondergelopen weg staat: 2013, code rood voor stormachtige pakjesavond. Hoogste waterstand sinds 1953.)

DE RUSTIGE MUZIEK NEEMT ABRUPT AF

(Een colonne rouwauto's. Beeldtekst: 2014, vliegramp MH17. Interdepartementale informatievoorziening. 2016, aanvaring stuw Grave. Ongeluk veroorzaakt daling waterpeil en stremming scheepvaart. 2017, orkaan Irma op Sint Maarten. Inzet experts IenW ter plaatse. Focus op drinkwatervoorziening en afvalverwerking. Herstellen vliegveld en haven.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT WEER VERDER

(2018, droogte in Nederland. Extreme droogte zorgt voor maatschappelijke ontwrichting. Een foto van een droge rivierbedding tussen andere foto's. Beeldtekst: 2013, troonswisseling. De weg vrijmaken voor de nieuwe koning.)

(2014, Nuclear Security Summit. De grootste veiligheidsoperatie ooit in Nederland en voor het DCC-IenW.)

(Bij foto's van verschillende gebeurtenissen verschijnt: 2019, DCC-IenW. We coördineren, verbinden en informeren. En tussendoor verhuizen we. Een foto van het nieuwe, moderne kantoorgebouw in Den Haag.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: XeroxUBI in samenwerking met Kris Kras context, content en design. Foto's en video: ANP Foto, Hollandse Hoogte, ministerie Defensie, Rijksvastgoed.nl, ministerie IenW. Een productie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Copyright 2019.)

Crisismanagement is Netwerkmanagement

We doen er alles aan om een crisis te voorkomen. Maar als het toch zover komt, dan staat het DCC-IenW in nauw contact met alle betrokken partijen: binnen de overheid, maar ook daarbuiten. Denk aan luchtvaartorganisaties, (spoor)wegbeheerders, waterschappen, drinkwaterbedrijven, de Kustwacht en havenautoriteiten en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. We investeren in netwerkmanagement. Ons motto ‘Crisismanagement is Netwerkmanagement’ vormt de leidraad voor de activiteiten die het DCC-IenW onderneemt.

Opleiden, Trainen en Oefenen

Het DCC-IenW heeft een leerprogramma voor Opleiden, Trainen en Oefenen ontwikkeld: gericht op het continu verbeteren van de samenwerking tussen individuen, team en organisaties. Met het leerprogramma bouwt het DCC-IenW binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verder aan een professioneel niveau van de crisisorganisatie. Het DCC-IenW biedt hiervoor een uitgebreid pakket aan van opleidingen, trainingen en oefeningen.