Aanpak Droogtecrisis 2022: een geoliede machine

Het DCC-IenW heeft de aanpak van de droogte 2022 laten evalueren met als doel om te leren van de crisisbeheersing. In de evaluatie ligt de focus op de vraag of de genomen maatregelen tijdig en effectief waren en in hoeverre de lessen uit de crisisevaluatie van de droogteperiode van 2018 voldoende in praktijk zijn gebracht. Het evalueren van de droogtecrisis met de betrokken partners helpt hierbij om een helder beeld te krijgen van de huidige werking van de crisisstructuur voor waterverdeling en droogte. De Minister van IenW heeft het evaluatierapport op 31 mei jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.

De langdurige droogte in 2022 zorgde voor watertekort en een verslechterde waterkwaliteit. Dit had gevolgen voor onder andere de landbouw, de natuur en de scheepvaart. Het watertekort was reden om conform het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte op te schalen naar niveau 1 (dreigend watertekort) en later naar niveau 2 (feitelijk watertekort). De opschaling liep van 13 juli tot 28 september 2022. Op 21 september werd afgeschaald naar niveau 1, op 28 september werd afgeschaald naar niveau 0. In tijden van watertekort werkte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met partners als Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de bestrijding van de droogte.

Conclusie en aanbevelingen

Op basis van de evaluatie kan in algemene zin worden geconcludeerd dat de crisisstructuur als ‘een geoliede machine’ heeft gedraaid. Alle betrokken partijen hebben eendrachtig en effectief met elkaar samengewerkt. Daarnaast is vastgesteld dat de uitvoering van de maatregelen in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater en de Beleidstafel Droogte hebben bijgedragen aan het handelingsperspectief in de droogteperiode van 2022. Hierdoor is het onder andere mogelijk gebleken om het beschikbare zoetwater beter te verdelen en vast te houden waardoor er minder maatregelen in het kader van de verdringingsreeks hoefden te worden genomen. Ook de inzet van het Managementteam Watertekorten (MTW) en de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) is nuttig gebleken. De aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van de robuustheid van de organisatie van de crisisbeheersing, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de personele capaciteit op de ontwikkelingen rondom droogte en de daarmee toenemende druk op droogte-specialisten.

De conclusies en aanbevelingen van de ​​​crisisevaluatie worden waar nodig verwerkt in de betreffende handboeken.